Mgr. Lucia Žiaková


+421908930666

polepsovnavztahov@gmail.com

o mne...

Vyštudovala som psychológiu a pedagogiku a špecializáciu školská psychológia a väčšinu svojho pracovného života sa venujem práci s deťmi, rodičmi a učiteľmi. Začínala som v detskom domove, pokračovala v CPPPaP (predtým Pedagogicko-psychologická poradňa), spolupracovala som ako školská psychologička s niektorými školami a potom som na veľa rokov zakotvila v Návrate, o. z., kde bola moja podpora zameraná najmä na náhradné rodiny, ktoré prijali dieťa s náročnou históriou a s traumatickou skúsenosťou. Veľmi veľa z toho, čo dnes viem, som sa naučila práve pri práci v Návrate a som vďačná, že som mohla byť jeho súčasťou. Niekoľko ostatných rokov sa venujem aj firemnému vzdelávaniu. V roku 2020 prišiel čas na zmenu a vytvorenie Polepšovne vzťahov, ktorá ponúka všeličo (viď ponuka služieb). Baví ma podpora ľudí v uvedomovaní si svojho prežívania, špecifikovaní svojich potrieb a motívov a vedomom hľadaní radosti v každodennom živote. Verím, že "presne mierenými" slovami je možné dôjsť k porozumeniu medzi ľuďmi. Som presvedčená, že robím niečo, čo má zmysel a robím to rada. Ešte viac o mojej doterajšej praxi a vzdelaní nájdete nižšie.

ponuka služieb:

výchovné poradenstvo

konzultácie pre rodičov ohľadom výchovných tém, či ťažkostí detí v rôznych vekových obdobiach:

  • psychomotorický vývin dieťaťa

  • úzkosti, strach, neistota dieťaťa

  • "vzdorovitosť" dieťaťa

  • výbuchy emócií a čo s nimi

  • súrodenecké spolužitie

  • školská zrelosť a jej rozvoj

  • ťažkosti pri nástupe do MŠ/ZŠ

  • ťažkosti v školskom prostredí

  • rozvod/rozchod rodičov...

podpora vzťahu rodič-dieťa

filiálna terapia - špecializovaný program pre rodičov

Filiálna terapia pomáha skvalitniť vzťah rodiča s dieťaťom prostredníctvom tzv. hrových polhodiniek.

Program trvá 10 týždňov, počas ktorých sa rodič najprv učí novým komunikačným zručnostiam, ktoré následne využíva pri hre so svojím dieťaťom v terapeutickej herni. Dieťa pomocou hry vyjadruje to, čo cíti, o čom rozmýšľa, čoho sa obáva, čo ho teší, prípadne trápi - to sú cenné informácie pre každého rodiča. Spoločný čas v herni, kedy rodič venuje pozornosť iba svojmu dieťaťu a dieťa môže v bezpečí vyjadriť to, čo potrebuje je liečivý pre obe strany.

vzťahový koučing

Koučing je (pre mňa) sprevádzanie ľudí na ich ceste hľadania vlastných odpovedí a možností, ako si polepšiť vzťahy, či ide o vzťah k sebe samému alebo k iným ľuďom.

Je to dobrodružná cesta pre tých, ktorí už vedia, že potrebujú a chcú niečo v živote a vo svojich vzťahoch ZMENIŤ, len možno ešte nevedia presne ČO potrebuje zmenu alebo AKO tú zmenu dosiahnuť. Alebo hľadajú podporu v tom, aby tú zmenu UROBILI.

Je to cesta plná objavov a uvedomení a tiež slobody zájsť tak ďaleko, ako sa dá...


cenník služieb

individuálna konzultácia 30,- Eur/60 min.

konzultácia rodič+dieťa/obaja rodičia/celá rodina 40,- Eur/60 min.

vzťahový koučing 50,-Eur/60 min.

konzultácie sú možné aj telefonicky alebo online cez Zoom, Skype, WhatsApp...

osobnú alebo online konzultáciu si, prosím, dohodnite telefonicky na 0908930666 alebo mailom na polepsovnavztahov@gmail.com

vzdelávanie/semináre/workshopy

workshopy a semináre v oblasti vzťahov (rozvoj komunikačných zručností, asertivity, konštruktívne riešenie konfliktov, sebapoznanie, zvládanie stresu, rozvoj emocionálnej inteligencie, reziliencie, motivácie, zvládanie zmeny, teambuildingové aktivity...)

semináre pre rodičov na rôzne témy z oblasti výchovy, vývinovej psychológie, školského prostredia, súrodeneckých vzťahov atď.

v prípade záujmu o seminár ma kontaktujte a individuálne dohodneme ďalšie podmienky

vzdelanie a prax...


KURZY, TRÉNINGY

Integratívny koučing a kľúčové kompetencie, komplexný výcvik Business and Life koučingu, 2021, Double B, Bratislava

Astra - DDP (Dyadická vývinová psychoterapia) + lektorský výcvik, 2020 - 2021, výcvikový program, NATAMA - Institut rodinné péče, Praha

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie, 2020, workshop, Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava

Terapia hrou a filiálna terapia, 2019 - 2020, výcvikový program, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o. z., Vrútky

Sandplaying - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii, r. 2018, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, 2017 - 2018, výcvikový program, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.

Tréning lektorských zručností, 2017, Quanticon, s. r. o., Bratislava

Rešpektovať a byť rešpektovaný, 2017, tréning, Občianske združenie S rešpektom, Bratislava

Terapia dotykom, špecializovaný terapeutický program, 2016, tréning, Návrat, o. z., Bratislava

Liečivá rodina/liečivý domov - bazálno-terapeutické techniky, 2015, workshop, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o. z.

Community mediation skills - mediácia v komunite a rodinná mediácia, 2009, tréning, UNITE, Middlesbrough, Anglicko

Filiálna terapia, terapeutický program zameraný na vzťah rodič-dieťa, 2008, tréning, Návrat, o. z., Bratislava

Systemický rozhovor, 2008, tréning, ISZ Inštitút pre systemickú skúsenosť, Košice

Emocionálna inteligencia, 2006, tréning, Súkromná Základná Škola Fantázia, Banská Bystrica

Primárna prevencia drogových závislostí, 2000, tréning, Centrum poradensko-psychologických služieb, Banská Bystrica


2002 - 2004 Školská psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1997 - 2002 Psychológia - pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


PRAX

9/2018 - doteraz Lektorka - Developium, s. r. o., Astrová 2/A, Bratislava - vzdelávanie dospelých v soft skills, teambuldingy

5/2018 - 10/2018 Lektorka - PragmaSys, s. r. o., Hlinícka 1165/2, Myjava - vzdelávanie dospelých v oblasti soft skills

11/2007 - 4/2020 Sociálna pracovníčka, psychologička, 9/2019 - 4/2020 koordinátorka Centra Návrat v BB - Návrat, o. z., Pluhová 1, Bratislava - psychologické a sociálne poradenstvo náhradným a profesionálnym rodinám, rodinám po rozchode alebo rozvode, rodinám v kríze, špecializované terapeutické programy na podporu vzťahov v rodine a na podporu identity detí v náhradných rodinách, lektorská činnosť v oblasti vzdelávania dospelých – semináre pre laickú a odbornú verejnosť na rôzne témy, zážitkové vzdelávanie

9/2015 - 6/2018 Školská psychologička - Rodinná škola, Lazovná 6, Banská Bystrica

1/2007 - 6/2007 Odborná asistentka - Fakulta humanitných a prírodných vied UMB, katedra psychológie, Banská Bystrica

5/2005 - 11/2009 Psychologička - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dukelských hrdinov, Zvolen

5/2003 - 12/2005 Vychovávateľka, psychologička - DeD Centrum Srdiečko, Mládežnícka 24, Banská Bystrica

10/2002 - 4/2003 Personálna konzultantka - Person, s. r. o. personálna agentúra, Robotnícka ul., Banská Bystrica


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Ako sa môže meniť rodina (Knižka pre deti, ktorých rodičia sa rozchádzajú alebo rozvádzajú), Návrat, 2016, ISBN: 978-80-971522-6-0