Mgr. Lucia Žiaková


+421908930666

polepsovnavztahov@gmail.com

o mne...

Vyštudovala som psychológiu a pedagogiku a špecializáciu školská psychológia a väčšinu svojho pracovného života sa venujem práci s deťmi, rodičmi a učiteľmi. Začínala som v detskom domove, pokračovala v CPPPaP (predtým Pedagogicko-psychologická poradňa), spolupracovala som ako školská psychologička s niektorými školami a potom som na veľa rokov zakotvila v Návrate, o. z., kde bola moja podpora zameraná najmä na náhradné rodiny, ktoré prijali dieťa s náročnou históriou, častokrát až s traumatickou skúsenosťou. Veľmi veľa z toho, čo dnes viem, som sa naučila práve pri práci v Návrate a som vďačná, že som mohla byť jeho súčasťou. Niekoľko ostatných rokov sa venujem aj firemnému vzdelávaniu. Minulý rok prišiel pre mňa čas na zmenu a vytvorenie Polepšovne vzťahov, ktorá ponúka všeličo (viď nižšie). Baví ma podpora ľudí v uvedomovaní si svojho prežívania, špecifikovaní svojich potrieb a motívov a vedomom hľadaní radosti v každodennom živote. Verím, že "presne mierenými" slovami je možné dôjsť k porozumeniu medzi ľuďmi. Som presvedčená, že robím niečo, čo má zmysel a robím to rada. Ešte viac o mojej doterajšej praxi a vzdelaní nájdete tu:

vzdelanie a prax...


KURZY, TRÉNINGY

Integratívny koučing a kľúčové kompetencie, komplexný výcvik Business and Life koučingu, 2021, Double B, Bratislava

Astra - DDP (Dyadická vývinová psychoterapia) + lektorský výcvik, 2020 - 2021, výcvikový program, NATAMA - Institut rodinné péče, Praha

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie, 2020, workshop, Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava

Terapia hrou a filiálna terapia, 2019 - 2020, výcvikový program, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o. z., Vrútky

Sandplaying - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii, r. 2018, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, 2017 - 2018, výcvikový program, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.

Tréning lektorských zručností, 2017, Quanticon, s. r. o., Bratislava

Rešpektovať a byť rešpektovaný, 2017, tréning, Občianske združenie S rešpektom, Bratislava

Terapia dotykom, špecializovaný terapeutický program, 2016, tréning, Návrat, o. z., Bratislava

Liečivá rodina/liečivý domov - bazálno-terapeutické techniky, 2015, workshop, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o. z.

Community mediation skills - mediácia v komunite a rodinná mediácia, 2009, tréning, UNITE, Middlesbrough, Anglicko

Filiálna terapia, terapeutický program zameraný na vzťah rodič-dieťa, 2008, tréning, Návrat, o. z., Bratislava

Systemický rozhovor, 2008, tréning, ISZ Inštitút pre systemickú skúsenosť, Košice

Emocionálna inteligencia, 2006, tréning, Súkromná Základná Škola Fantázia, Banská Bystrica

Primárna prevencia drogových závislostí, 2000, tréning, Centrum poradensko-psychologických služieb, Banská Bystrica


2002 - 2004 Školská psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1997 - 2002 Psychológia - pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


PRAX

9/2018 - doteraz Lektorka - Developium, s. r. o., Astrová 2/A, Bratislava - vzdelávanie dospelých v soft skills, teambuldingy

5/2018 - 10/2018 Lektorka - PragmaSys, s. r. o., Hlinícka 1165/2, Myjava - vzdelávanie dospelých v oblasti soft skills

11/2007 - 4/2020 Sociálna pracovníčka, psychologička, 9/2019 - 4/2020 koordinátorka Centra Návrat v BB - Návrat, o. z., Pluhová 1, Bratislava - psychologické a sociálne poradenstvo náhradným a profesionálnym rodinám, rodinám po rozchode alebo rozvode, rodinám v kríze, špecializované terapeutické programy na podporu vzťahov v rodine a na podporu identity detí v náhradných rodinách, lektorská činnosť v oblasti vzdelávania dospelých – semináre pre laickú a odbornú verejnosť na rôzne témy, zážitkové vzdelávanie

9/2015 - 6/2018 Školská psychologička - Rodinná škola, Lazovná 6, Banská Bystrica

1/2007 - 6/2007 Odborná asistentka - Fakulta humanitných a prírodných vied UMB, katedra psychológie, Banská Bystrica

5/2005 - 11/2009 Psychologička - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dukelských hrdinov, Zvolen

5/2003 - 12/2005 Vychovávateľka, psychologička - DeD Centrum Srdiečko, Mládežnícka 24, Banská Bystrica

10/2002 - 4/2003 Personálna konzultantka - Person, s. r. o. personálna agentúra, Robotnícka ul., Banská Bystrica


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Ako sa môže meniť rodina (Knižka pre deti, ktorých rodičia sa rozchádzajú alebo rozvádzajú), Návrat, 2016, ISBN: 978-80-971522-6-0

ponuka služieb:

výchovné poradenstvo

konzultácie pre rodičov ohľadom výchovných tém, či ťažkostí detí v rôznych vekových obdobiach:

  • psychomotorický vývin dieťaťa

  • úzkosti, strach, neistota dieťaťa

  • vzdorovitosť dieťaťa

  • výbuchy emócií a čo s nimi

  • súrodenecké spolužitie

  • školská zrelosť a jej rozvoj

  • ťažkosti pri nástupe do MŠ/ZŠ

  • ťažkosti v školskom prostredí

  • rozvod/rozchod rodičov...

podpora vzťahu rodič-dieťa

filiálna terapia - špecializovaný program pre rodičov

Filiálna terapia pomáha skvalitniť vzťah rodiča s dieťaťom prostredníctvom tzv. hrových polhodiniek.

Program trvá 10 týždňov, počas ktorých sa rodič najprv učí novým komunikačným zručnostiam, ktoré následne využíva pri hre so svojím dieťaťom v terapeutickej herni. Dieťa pomocou hry vyjadruje to, čo cíti, o čom rozmýšľa, čoho sa obáva, čo ho teší, prípadne trápi - to sú cenné informácie pre každého rodiča. Spoločný čas v herni, kedy rodič venuje pozornosť iba svojmu dieťaťu a dieťa môže v bezpečí vyjadriť to, čo potrebuje je liečivý pre obe strany.

vzťahový koučing

Koučing je (pre mňa) sprevádzanie ľudí na ich ceste hľadania vlastných odpovedí a možností, ako si polepšiť vzťahy, či ide o vzťah k sebe samému alebo k iným ľuďom.

Je to dobrodružná cesta pre tých, ktorí už vedia, že potrebujú a chcú niečo v živote a vo svojich vzťahoch ZMENIŤ, len možno ešte nevedia presne ČO potrebuje zmenu alebo AKO tú zmenu dosiahnuť. Alebo hľadajú podporu v tom, aby tú zmenu UROBILI.

Je to cesta plná objavov a uvedomení a tiež slobody zájsť tak ďaleko, ako sa dá...


cenník služieb

individuálna konzultácia 25,- Eur/60 min.

konzultácia rodič+dieťa/obaja rodičia/celá rodina 30,- Eur/60 min.

koučing 40,-Eur/60 min.

konzultácie sú možné aj telefonicky alebo online cez Zoom, Skype, WhatsApp...

osobnú alebo online konzultáciu si, prosím, dohodnite telefonicky na 0908930666 alebo mailom na polepsovnavztahov@gmail.com

vzdelávanie/semináre/workshopy

workshopy a semináre v oblasti vzťahov (rozvoj komunikačných zručností, asertivity, konštruktívne riešenie konfliktov, sebapoznanie, zvládanie stresu, rozvoj emocionálnej inteligencie, reziliencie, motivácie, zvládanie zmeny, teambuildingové aktivity...)

semináre pre rodičov (podľa aktuálnej ponuky, ktorú nájdete nižšie) na rôzne témy z oblasti výchovy, vývinovej psychológie, školského prostredia, súrodeneckých vzťahov atď.

v prípade záujmu o seminár ma kontaktujte a individuálne dohodneme ďalšie podmienky

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image